งานอบรม/ประชุม/สัมมนา

  1. โครงการอบรมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  2. โครงการอบรมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ วันที่ 17 มกราคม 2559 ณ อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการขั้นตอน หลักเกณฑ์การจัดทำผลงานทางวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่ง    มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์งาน การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  รวมทั้งสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  ในงานที่รับผิดชอบในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อการจัดการอบรมให้แก่ พนักงานลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่สนใจ

รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่   18- 19  เมษายน  2559

รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559

4.อบรม STEM 25-26 เมษายน 2560

5.โครงการอบรม “เส้นทางสู่ชีวิตราชการ”

  1. โครงการเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์