วิสัยทัศน์    

“บริการวิชาการที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นองค์กรหลักในการประสานนำองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม”

ภารกิจ

๑. หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป (Public Training)

  1. 2. ประชุมสัมมนา บริการจัดสถานที่ฝึกอบรม
  2. 3. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง

พันธกิจ

๑. จัดบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

๒. ถ่ายทอดความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากคณะ/หน่วยงาน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการและเครือข่ายชุมชน ให้เข้มแข็งและหลากหลาย

พันธกิจการพัฒนา 

  1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงรุก
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว มุ่งเป้าหมายหลักให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างรวดเร็ว

3.จัดทำแผนการบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง

4.ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามแผนการบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

5.ดำเนินการตามแผนการบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

6.ประเมินผลและทบทวนแผนการบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง