โครงการอบรมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2