โครงการอบรมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 1